CGVI

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT

Artikel 1. Toepassing en tegenwerpbaarheid van de algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de “AV” genoemd) zijn van toepassing op alle verkopen uitgevoerd door FlexFuel Energy Development (hierna „FED“ of de “Verkoper” genoemd) van systemen voor energiebesparing, conversiedozen (superethanol E85),   sanering en optimalisering van motoren met interne verbranding ontworpen, gepatenteerd, ontwikkeld en/of gecommercialiseerd door FFED (hierna het “Systeem” genoemd) voor elke Koper Ze zijn niet van toepassing op: verkopen die onderhavig zijn aan specifieke contracten, noch op bestellingen gefinancierd door financieringsmaatschappijen, noch op prestaties van diensten geassocieerd met energiebesparing, de sanering en optimalisering van motoren met interne verbranding.

Deze AV worden gestuurd of overhandigd ten laatste op hetzelfde moment als de Bestelbon aan elke koper van het systeem (de systemen) om het hem mogelijk te maken een bestelling te plaatsen.

Dientengevolge, tenzij anders overeengekomen, impliceert het feit van het plaatsen van een bestelling aanvaarding door de Koper zonder voorbehoud en zijn volledige en complete opvolging van de AV, met name enig ander document van de Koper, en vooral van alle algemene aankoopvoorwaarden, behalve bij voorafgaande schriftelijke toestemming van FFED.

Elk ander document dan de AV uitgegeven door de Verkoper en in het bijzonder catalogi, flyers, advertenties, mededelingen, heeft slechts een informatieve en indicatieve, niet-contractuele waarde, met uitzondering van de technische of commerciële voorstellen uitgegeven door FFED en de Bestelbon.

Geen enkele bijzondere voorwaarde kan, behalve met de formele en schriftelijke aanvaarding van de Verkoper, prevaleren boven de AV.

Het feit dat de Verkoper op geen enkel moment gebruik maakt van een van de bepalingen van deze AV kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van een later gebruik van een van de bepalingen van die AV.

Artikel 2. Definities

Naast de reeds gedefinieerde termen en deze die gedefinieerd worden in de tekst van onderhavige AV, zullen de volgende termen de volgende betekenis hebben: 

“Koper” betekent de natuurlijke of rechtspersoon, autoprofessional die handelt ten behoeve van zijn beroepsactiviteit, of de aangewezen Staat die als zodanig is aangeduid in de Bestelbon, verwerver van het Systeem (de Systemen) en/of de Apparatuur;

“Bestelbon” betekent het door de Leverancier opgestelde standaarddocument dat, naar behoren en verplicht ingevuld, ondertekend en verzonden door de Koper aan de Verkoper, de wettelijke en financiële verbintenis vormt van deze laatste ten opzichte van de eerste. met betrekking tot het (de) Systeem (Systemen) dat (die) het onderwerp is (zijn) van deze Bestelbon;

“Contract” betekent de Bestelbon alsook deze AV uitgegeven door FFED en behoorlijk aanvaard door de Koper door het plaatsen van de bestelling;

“Levering” betekent de overhandiging van de Apparatuur aan de vervoerder van de Koper in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in artikel 7 van deze voorwaarden;

Apparatuur” betekent de uitrusting(en) die in de Bestelbon is (zijn) aangeduid en objecten van de bestelling;

“Verkoper” betekent FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT, een vereenvoudigde naamloze vennootschap waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Les Espaces Antipolis, 300 route des Crêtes CS 70116 – 06902 Valbonne Sophia Antipolis, 511 026 148 RCS Grasse.

Artikel 3. Bestelling – Sancties

Sectie 3.1 Bestelling

Om geldig te zijn, moet de bestelling worden uitgevoerd door overhandiging, met alle benodigde middelen, door de Koper aan FFED:

 • van het door de Koper behoorlijk ingevuld en ondertekend Contract, waarin de Koper erkend kennis te hebben gekregen van deze AV,
 • van de effectieve ontvangt door FFED van het Voorschot voorzien in sectie 5.2 (hierna de „Bestelling“).

FFED kan weigeren gevolg te geven aan een Bestelling die niet voldoet aan de bepalingen die hierin zijn opgenomen.

Het verkoopcontract wordt opgesteld en beschouwd als vast en onherroepelijk vanaf de overeenkomst tussen de Koper en FFED met betrekking tot de Apparatuur en de prijs.

Sectie 3.2 Sancties

Bij gebreke aan effectieve ontvangt door FFED van het Voorschot en/of het Saldo bepaald in Sectie 5.2 op de dag van de levering en/of van de ondertekening van de Notulen, behoudt FFED zich het recht voor om het vervallen van de verkoop vast te stellen en, als de Apparatuur reeds werd geleverd, om de restitutie te verkrijgen en het Voorschot te behouden, als een kapitaaltoeslag.

In ieder geval gaat het om een mogelijkheid die wordt toegekend aan de Verkoper door de Koper; FFED behoudt zich het recht voor om de gedwongen uitvoering van het contract te eisen waarbij op de onbetaalde som(men) intrest verschuldigd zal zijn aan de wettelijke intrestvoet vermeerderd met vijf punten en dit(deze) aanleiding zal(zullen) geven tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding voor de inningskosten ten belope van 40 euro

Artikel 4. Aanpassingen van de Bestelling

Elk verzoek tot wijziging van de samenstelling of het volume van het oorspronkelijk door de Koper geplaatste Bestelling kan door FFED alleen in aanmerking worden genomen als het verzoek schriftelijk wordt gedaan en de FFED niet later dan 8 dagen bereikt na ontvangst door FFED van de oorspronkelijke Bestelling en als de Apparatuur nog niet geleverd is.

In geval van wijziging van de initiële Bestelling door de Koper, zal FFED worden vrijgesteld van de indicatieve termijnen die zijn overeengekomen voor de uitvoering van de oorspronkelijke Bestelling.

Artikel 5. Prijs – Betalingsvoorwaarden

Sectie 5.1 Prijs

De Koper verbindt zich ertoe aan FFED de prijs te betalen die op de Bestelbon is vermeld en die, na behoorlijk ondertekend te zijn, hier integraal deel van uitmaakt.

De prijs is vast en definitief en is alleen van toepassing op de Bestelling.

De prijs is geldig voor een levering in de lokalen die vermeld staan op de Bestelbon.

Deze prijs is exclusief btw, taksen of kosten die voortvloeien uit de wetten die gelden in de Staat van de Koper waarvan de eventuele betaling ten laste zal zijn van de Koper. 

Sectie 5.2 Betalingen

De betalingen zullen worden uitgevoerd door de Koper ten voordele van de Verkoper bij de bank en op de rekening die FFED zal aanduiden in de geschreven bevestiging van de bestelling.

De prijs zal worden betaald volgens de volgende modaliteiten:

 • dertig percent (30%) van de prijs, bij wijze van voorschot op deze prijs, dat betaald wordt bij de Bestelling (hiervoor en hierna de „ Bestelling “ genoemd);
 • het saldo of zeventig procent (70%) van de prijs, op de dag van Levering (hiervoor en hierna het “Saldo” genoemd).

Bij laattijdige betaling van iedere door de Koper verschuldigde som zullen verwijlintresten vastgesteld op vijf (5) keer de wettelijke intrestvoet verschuldigd zijn, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum tot aan de datum van effectieve betaling.   Iedere laattijdige betaling zal tevens aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding voor inningskosten ten laste van de Koper ten bedrage van veertig euro (40€), onverminderd het recht van de Verkoper om een hogere vergoeding te eisen voor zijn werkelijk geleden directe en indirecte schade.

Artikel 6. Bezit – Eigendom

De eigendom van de Apparatuur gaat over op de Koper zodra de verkoopovereenkomst is, zoals bepaald in artikel 1 van deze AVV.

Bij gebreke aan betaling van het saldo van de prijs zoals bedoeld in sectie 5.2, of zeventig procent (70%) van de prijs, binnen de periode bepaald in de Bestelling, behoudt FFED zich het recht voor om de bepalingen van sectie 3.2 van deze AV toe te passen.

De Koper, als professional die handelt ten behoeve van zijn beroepsactiviteit, erkent uitdrukkelijk dat hij niet geniet van de bepalingen van de „Code de la consommation“ met betrekking tot consumenten en niet-professionals, meer bepaald voor wat betreft de herroepingstermijn. 

Artikel 7. Levering – Inontvangstneming en controle

Sectie 7.1 – Plaats van levering

Tenzij anders schriftelijk bepaald, zal de door de Koper bestelde Apparatuur ofwel geleverd worden op de plaats die de Partijen onderling vooraf hebben afgesproken en die vermeld staat op de Bestelbon, ofwel door de Koper afgehaald worden op een afhaalpunt dat door de Partijen is vastgesteld op de Bestelbon.   

Sectie 7.2 Overhandiging van de documenten

Bij de Levering worden de volgende documenten door FFED overhandigd aan de Koper:

 • de factuur van de bestelling,
 • een inventarislijst van de Levering,
 • een gebruiksaanwijzing,
 •  in voorkomend geval, het uitvoercertificaat zoals bedoeld door de Franse douaneautoriteiten.

De handelsfactuur vermeldt: de valuta van betaling, de benaming en de oorsprong van de gehuurde Apparatuur, de hoeveelheid, de prijs en de Leveringsvoorwaarden. Ze zal ondertekend en afgestempeld worden door FFED.

Het niet verstrekken van deze documenten zal in geen geval aanleiding geven tot de annulering of tot de beëindiging van de verkoop maar de Koper zal het recht hebben om een exemplaar te vragen aan FFED, dat zich ertoe verbindt om deze aan hem te bezorgen.

Sectie 7.3 Leveringstermijnen

De leveringstermijnen die vermeld staan op de Bestelbon worden enkel ter informatie en indicatie gegeven en vormen geen vaste verbintenis voor FFED.

Het niet naleven ervan zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot een opzegging van de door de Koper en door FFED geregistreerde Bestelling, of tot een schorsing van de verplichtingen van de Koper, of tot de betaling door FFED van eender welke schadevergoeding aan de Koper.

FFED streeft ernaar de bestelling uit te voeren en de aangegeven leveringstermijnen in acht te nemen, behoudens geval van overmacht in de zin van de wet en de Franse rechtspraak.

Worden beschouwd als gevallen van overmacht, zonder dat deze lijst beperkend is: regeringsbeslissingen, brand, oorlog, embargo, opstand, staking, vijandelijkheden, terroristische daden, sabotage, overstroming, explosie, epidemieën, quarantainebeperking, fabriekssluiting en arbeidsconflicten, de vertraging van een onderaannemer of leverancier geconfronteerd met een geval van overmacht zoals hierboven gedefinieerd.

In geval van overmacht worden de leveringstermijnen verlengd met het aantal dagen dat overeenkomt met de duur van de onderbreking van de prestaties die het gevolg zijn van het geval van overmacht.

Sectie 7.4 Keuring van de Bestelling

De keuring van de Bestelling gebeurt op de dag van de Levering, in de lokalen van de Koper en/of van FFED afhankelijk van wat is overeengekomen. De Koper is verplicht om de goede zichtbare staat te controleren alsook de overeenstemming van de aan hem geleverde Apparatuur met de specificaties die vermeld staan op de Bestelbon, en zal tevens overgaan tot een controle van de goede werking van de geleverde Apparatuur.

De resultaten van de keuring van de Bestelling maken het voorwerp uit van een rapport opgesteld door FFED en ter ondertekening aangeboden door FFED en de Koper of een door hem daartoe aangewezen vertegenwoordiger (hierna de “Notulen”genoemd). Eventueel voorbehoud moet schriftelijk geformuleerd worden in de Notulen op de dag van de Levering. Zo niet zal dit niet in aanmerking worden genomen en zal de Koper geacht worden de Bestelling definitief te hebben goedgekeurd.

De ondertekening van de notulen van overeenstemming door de Koper of zijn vertegenwoordiger op het moment van ontvangst van de Bestelling of de handtekening van FFED in de hypothese voorzien in de vorige paragraaf, dekt elk zichtbaar gebrek van de geleverde Apparatuur die niet het voorwerp zou zijn geweest van een klacht in de Notulen.

Indien de koper weigert de Notulen te ondertekenen, behoudt FFED de Apparatuur en behoudt zich het recht voor om de bepalingen van Sectie 3.2 van deze AV toe te passen.

Artikel 8. Garantie op de apparatuur

Sectie 8.1 Duur en toepassingsgebied

FFED garandeert de Apparatuur, onderwerp van de bestelling, tegen storingen en defecten als gevolg van een fabricagefout (hierna de “Garantie” genoemd) binnen de volgende limieten en voorwaarden:

 • De Apparatuur is gewaarborgd gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden voor Europees Frankrijk en Corsica en voor een periode van vierentwintig (24) maanden voor Overzees Frankrijk, Europa en de rest van de wereld, vanaf de datum van de Levering. FFED is krachtens de Garantie enkel gehouden tot het gratis vervangen of repareren van defecte onderdelen, of, als de reparatie te duur is, tot vervanging van de machine;
 • De Garantie is niet van toepassing op slijtagedelen, met name maar zonder dat deze lijst limitatief is, afdichtingen, pakkingen…;

De Garantie zal van rechtswege worden ingetrokken en kan niet worden ingeroepen in gevallen waar:

 • de Apparatuur is gebruikt in strijd met de instructies in de gebruiksaanwijzing en/of,
 • het onderhoud van de Apparatuur en/of het Systeem (de Systemen) niet is uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in de gebruiksaanwijzing en/of,
 • wijzigingen aan de Apparatuur zijn aangebracht door de Koper of een gebruiker na de Levering ervan zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van FFED en/of, 
 • reparaties aan de Apparatuur zijn uitgevoerd door de Koper of derden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van FFED en/of,
 • het onderhoud, de opslag en/of bewaring van de Apparatuur slecht werd uitgevoerd en/of,

elke opening van de Apparatuur die niet vooraf en schriftelijk is toegestaan door FFED is uitgevoerd, waarbij de stickers “FlexFuel Garantie” gelden als bewijs en/of,

 • zichtbaar gebrek en/of manco die niet in de notulen voorkomen.

Sectie 8.2 Geldigheid van de Garantie

Om de Garantie geldig in te roepen, moet de Koper FFED zo snel mogelijk op de hoogte brengen door middel van een geschreven rapport waarin de aard van de vastgestelde gebreken in detail wordt beschreven.

De Apparatuur of een onderdeel daarvan wordt door de Koper teruggezonden voor eigen rekening en risico binnen de 45 kalenderdagen na ontvangst door FFED van het rapport van niet-naleving.

Het terugzenden door de Koper van de Apparatuur of een onderdeel van de Apparatuur zal gebeuren via C I P, Cost, Insurance, Freight (INCOTERMS 2010) in de gebouwen die FFED hem zal aanwijzen. Als uit de expertise van FFED blijkt dat de Apparatuur, of een onderdeel daarvan geen defect vertoont, of wanneer blijkt dat het om een zaak gaat van intrekking van de garantie, worden de expertise- en transportkosten gedragen door de Koper.

Als uit de expertise van FFED blijkt dat de Apparatuur of een onderdeel daarvan een of meer defecten vertoont, dan worden de transportkosten die door de Koper zijn gemaakt voor het terugsturen van het defecte element naar de gebouwen van FFED terugbetaald door FFED aan de Koper op vertoon van de bewijsstukken. In dit geval wordt de Garantie opgeschort voor de periode waarin de Apparatuur of een onderdeel daarvan niet in een operationele staat zijn.

De Levering van de Apparatuur of een onderdeel daarvan, vervangen of gereviseerd, zal worden uitgevoerd door FFED in de lokalen van de Koper, binnen een periode van maximaal 90 dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van voornoemde onderdelen door FFED.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

De informatie en gegevens die vervat is/zijn in elk document of op elke informatiedrager dat/die door FFED wordt geleverd in het kader van de bestelling blijft/blijven de exclusieve eigendom van FFED alsook alle intellectuele eigendomsrechten die eraan zijn verbonden. De Koper verbindt zich ertoe geen enkel gebruik van deze documenten te maken dat de intellectuele of industriële eigendomsrechten van FFED zou kunnen schaden en verbindt zich ertoe ze niet aan derden te verstrekken.

Artikel 10. Diverse bepalingen

Sectie 10.1 Kennisgeving – Mededeling

Alle kennisgevingen of schriftelijke mededelingen tussen FFED en de Koper in het kader van deze overeenkomst en meer in het algemeen van het Contract kunnen per fax of e-mail worden verzonden, tenzij deze AV een andere vorm voorzien. Voor FFED moeten ze worden verzonden naar het volgende adres:

FlexFuel Energy Development 5, Avenue des Renardières au Pôle F.conomique des Renardières, Moret-Loing-et-Orvanne (77250) 

E-mail :contact@flexfuel-company.com

Voor de Koper moeten ze worden gestuurd naar het adres dat deze laatste in de Bestelbon heeft opgegeven.

Sectie 10.2 Ongeldigheid

De eventuele nietigheid of niet-tegenwerpbaarheid van een artikel, een paragraaf, een sectie of een bepaling (of deel van een artikel, van een paragraaf, van een sectie of van een bepaling) zal geen enkele invloed hebben op de wettelijkheid van de overige artikels, paragrafen, secties of bepalingen van deze AV, en evenmin de rest van dit artikel, van deze paragraaf, van deze sectie of van deze bepaling en de AV moeten geïnterpreteerd worden alsof de nietige of niet-tegenwerpbare bepaling was weggelaten.

Artikel 10.3. Intellectuele eigendom

De informatie, de gegevens of andere elementen die vervat is/zijn in elk document of op elke informatiedrager dat/die door de Verkoper verstrekt wordt in het kader van de Bestelling is/zijn en blijft/blijven de exclusieve eigendom van de Verkoper alsook alle intellectuele eigendomsrechten die eraan zijn verbonden. De Koper verbindt zich ertoe geen enkel gebruik van voornoemde elementen te maken dat de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de Verkoper zou kunnen schaden en verbindt zich ertoe ze niet mee te delen aan derden.

Sectie 10.4 Persoonlijke gegevens

De Koper stemt er uitdrukkelijk mee in dat de gegevens die hij verstrekt, meer bepaald het identiteitsbewijs van zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn RIB (attest identificatie rekening) en/of zijn K-BIS (bewijs van inschrijving vennootschap), verzameld worden door de Verkoper.  

De persoonsgegevens en persoonlijke informatie die door de Verkoper verzameld worden/wordt, zijn/is bestemd voor deze laatste en voor elke partner die rechtstreeks betrokken is bij de totstandkoming en/of de uitvoering van het Contract.

De Koper beschikt over een recht van inzage, wijziging, rectificatie en wissing van de gegevens die op hem betrekking hebben in overeenstemming met de Wet “Informatique et Libertés” (informatica en vrijheden) nr. 78-17 van 1978, gewijzigd door de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming die van kracht is geworden op 25 mei 2018, op bovengenoemd adres.

De gegevens die door de Verkoper worden verzameld, worden gedurende een periode van drie (3) jaar opgeslagen op bovengenoemd adres.

In ieder geval garandeert de Verkoper dat hij de persoonsgegevens zal verwerken in overeenstemming met de wet, de voorschriften en de decreten die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens, meer bepaald voor wat betreft de vertrouwelijkheid en de beveiliging van die gegevens.

Artikel 11. Clausule beperking van aansprakelijkheid

De Koper en de Verkoper dragen de financiële risico‘s die voor hen voortvloeien uit onderhavig contract en de uitvoering ervan.  Bijgevolg kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor uitgaven die de Koper doet in het kader van de uitvoering van onderhavig contract of voor verplichtingen die hij aangaat in verband met het contract.

In ieder geval zal de Verkoper niet aansprakelijk zijn:

 • voor bijzondere schade, indirecte schade, nevenschade, gevolgschade die voortvloeit uit of verbonden is aan het gebruik van de Apparatuur;
 • schade toegebracht aan derden door het gebruik van de Apparatuur;
 • winstderving, verlies van verwachte besparingen, van activiteit, van kansen, van omzet, van tijd, van cliënteel of reputatieschade of alle verlies of alle indirecte schade, die al dan niet kon worden voorspeld, die zich zou kunnen voordoen;   
 • gebeurtenissen die vallen buiten alle andere gevallen van overmacht in de zin van de wet en de Franse rechtspraak.

Bovendien kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gehouden, zowel op contractueel als extra-contractueel vlak, in geval van niet-nakoming, tijdelijk of definitief, van zijn verplichtingen wanneer deze niet-nakoming het gevolg is van een geval van overmacht of een onoverkomelijk en onvoorzienbaar feit van een derde. 

In geval de Verkoper aansprakelijk wordt gesteld, zal de eventuele schadeloosstelling van de Koper beperkt zijn tot het totaalbedrag dat aan de Verkoper betaald werd in het kader van de Bestelbon.

Artikel 12. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Elk geschil tussen de Koper en FFED betreffende het bestaan, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, de stopzetting, de gevolgen en uitvloeisels van de contractuele relatie, en in het geval er geen minnelijke oplossing wordt gevonden, zal worden voorgelegd aan de handelsrechtbank van Parijs, zelfs in kort geding.

De verkoop en deze AV alsook elk element dat de contractuele relatie tussen de Koper en de Verkoper regelt, zijn in het Frans en onderworpen aan de wetten en voorschriften van de Franse republiek, met uitsluiting van elk ander recht.

BIJLAGE Nr. 1: Geldende tarieven en rabatten, kortingen, teruggave